Αγορά Ακινήτου

Ακίνητο Μεσιτικο Γραφειο

 

 Για την αγορά ενός ακινήτου απαιτείται νομικός έλεγχος. Πραγματοποιείται από δικηγόρο και συνίσταται σε έλεγχο τίτλων του ακινήτου. Ο δικηγόρος μεταβαίνει στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο ή Κτηματολογικό Γραφείο προκειμένου να εξετάσει τη νομική κατάσταση του ακινήτου.

 

 

 Δικαιολογητικά αγοράς ακινήτου :

 

 • Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατήριο
 • Αποδείξεις πληρωμής του φόρου μεταβίβασης ακινήτου (Φ.Μ.Α.) από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. Προκειμένου να υπολογιστεί και να καταβληθεί ο φόρος αυτός, ο συμβολαιογράφος πρέπει να έχει συντάξει φύλλα υπολογισμού της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου που πρόκειται να μεταβιβαστεί, σε ειδική δήλωση προς την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

* Στην περίπτωση απαλλαγής φόρου για αγορά πρώτης κατοικίας ο αγοραστής θα πρέπει να προσκομίσει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.:

 1. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναγράφεται ότι δεν έχει τύχει φοροαπαλλαγής για απόκτηση πρώτης κατοικίας στο παρελθόν και ότι δεν έχει δικαίωμα πλήρους κυριότητας σε άλλο σπίτι ή διαμέρισμα.
 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 3. Αντίγραφο της φορολογικής δήλωσης των τελευταίων ετών καθώς και αντίγραφο του εντύπου Ε9 επικυρωμένο από τη Δ.Ο.Υ. του εισοδήματός του.
 4. Βεβαίωση αρτιότητας με τοπογραφικό από το αρμόδιο πολεοδομικό γραφείο.
 5. Υπεύθυνες δηλώσεις στις οποίες θα αναγράφεται ότι το ακίνητο δεν βρίσκεται σε ρέμα, αιγιαλό ή παραλία.

 

 Για τους μισθωτούς :

 • Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατήριο (για αλλοδαπούς φωτοτυπία διαβατηρίου, άδεια παραμονής και άδεια εργασίας).
 • Φωτοτυπία τελευταίου εκκαθαριστικού φόρου εισοδήματος.
 • Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας.
 • Φωτοτυπία τριών τελευταίων αποδείξεων μισθοδοσίας.
 • Επιστολή εργοδότη που δηλώνει σημερινή θέση, χρόνια υπηρεσίας και αποδοχές.


 
Για τους ελεύθερους επαγγελματίες – επιχειρηματίες :

 • Φωτοτυπία ταυτότητας (για αλλοδαπούς φωτοτυπία διαβατηρίου, άδεια παραμονής και άδεια εργασίας).
 • Φωτοτυπία τριών τελευταίων εκκαθαριστικών φόρου εισοδήματος και αναλυτικών στοιχείων φορολογίας.
 • Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας.
 • Φωτοτυπία τελευταίων δημοσιευμένων ισολογισμών (εάν υπάρχει).
 • Φωτοτυπία των τελευταίων εισοδημάτων από ακίνητα (εάν υπάρχουν).


 Για τις επιχειρήσεις :

 • Φωτοτυπία τριών τελευταίων δημοσιευμένων ισολογισμών και αποτελεσμάτων χρήσεως.
 • Φωτοτυπία τριών τελευταίων δηλώσεων φόρου εισοδήματος, αναλυτικών στοιχείων φορολογίας και τριών τελευταίων εκκαθαριστικών Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), εάν υπάρχουν.
 • Βεβαίωση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.


 Μετά την υπογραφή των συμβολαίων, ένα αντίγραφο κατατίθεται από τον αγοραστή ή το συμβολαιογράφο στο υποθηκοφυλακείο , προκειμένου ο νέος ιδιοκτήτης να αποκτήσει το πιστοποιητικό μετεγγραφής του ακινήτου.

 Σε όλη τη διαδικασία μεταβίβασης ο συμβολαιογράφος αλλά κυρίως ο δικηγόρος του αγοραστή οφείλει να τον ενημερώνει για τα έγγραφα και τις ενέργειες που απαιτούνται, προκειμένου η διαδικασία αγοράς να ολοκληρωθεί με τον πλέον ασφαλή και νόμιμο τρόπο.